UNIBON – úplatné postoupení pohledávek

Značka: 993789

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Pohledávky

06.09.2020
09.10.2020

Insolvenční správkyně dlužníka UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“, se sídlem Velká 2984/23, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 250 53 892, nabízí k úplatnému postoupení pohledávky sepsané v majetkové podstatě. Jedná se o pohledávky specifikované v příloze této inzerce.

 

K úplatnému postoupení souboru pohledávek dojde za těchto podmínek:

 • pohledávky budou postupovány ve výši, v jaké budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úplatném postoupení, a to včetně všech práv s nimi spojených
 • pohledávky budou úplatně postoupeny zájemci, který ke dni uskutečnění prodeje předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek a s jehož nabídkou vysloví souhlas zástupce věřitelů
 • podmínkou postoupení pohledávek zájemci je kromě projednání jeho nabídky se zástupcem věřitelů a souhlas zástupce věřitelů s postoupením pohledávek zájemci rovněž souhlas insolvenčního soudu s postoupením pohledávek zájemci
 • pohledávky nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, kdy nabyvatel se v postupní smlouvě vzdá jakýchkoliv nároků proti insolvenční správkyni pro vady postupovaných pohledávek, resp. pro jejich nedobytnost
 • předložené nabídky budou projednány se zástupcem věřitelů, nabídka schválená zástupcem věřitelů bude předložena k udělení souhlasu se zpeněžením insolvenčnímu soudu

 

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 996/22, 702 00 Moravská Ostrava, případně emailovou formou na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz Doručené nabídky insolvenční správkyně ihned po uplynutí lhůty k předkládání nabídek předloží zástupce věřitelů. Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 09.10.2020.

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, osoby oprávněné jednat za subjekt či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za celý soubor postupovaných pohledávek včetně DPH
 • lhůta, v jaké bude smlouva uzavřena poté, co bude zájemce vyzván k jejímu uzavření. Insolvenční správkyně za přiměřenou lhůtu považuje nejvýše lhůtu 10 dnů od doručení výzvy insolvenční správkyně k uzavření smlouvy.

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávek a za jejich vymahatelnost.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku či všechny nabídky.

 

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k uvedeným pohledávkám, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně, a to nejpozději do 30.09.2020. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!