Úplatné postoupení pohledávky ve výši 50.841,- Kč (náhrada škody způsobené trestným činem)

Značka: MSPH 88 INS 7886 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.12.2021
25.01.2022

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

 

NA

 

ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI POLYGOS print, s.r.o.

 

 

 

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17.07.2019 v řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 88 INS 7886 / 2019  rozhodl o úpadku dlužníka: POLYGOS print, s.r.o., IČO: 28225465, se sídlem Klánova 323/27, Praha 4, PSČ: 147 00 (dále jen jako „dlužník„), a ustanovil insolvenčním správcem dlužníka JUDr. Ing. Ivana Rotta, IČO: 130 43 005, se sídlem Musílkova 1311/5e, 150 00 Praha 5 (dále jen jako „insolvenční správce„). Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 17.07.2019.

 

Insolvenční správce sepsal v souladu s ust. § 217 a násl. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InsZ“), do soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 16 pohledávku za panem Dominikem Dabrowskim, nar. 20. 3. 1991, trvale bytem Milady Horákové 851/84, Praha 7 ve výši 50.841,- Kč,  je již od roku 2019 vymáhána exekučně prostřednictvím Soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha – východ; pohledávka je vykonatelní a jedná se o nárok na náhradu škody způsobené trestnou činností uložený odsuzujícím rozsudkem trestního soudu (dále jen jako „Pohledávka“).

 

Městský soud v Praze udělil svým usnesením č. j. MSPH 88 INS 7886/2019-B-33 ze dne 25. 110. 2021 souhlas s prodejem Pohledávky mimo dražbu ve smyslu ust. §286 odst. 1 písm. c) InsZ.

 

 

Insolvenční správce si Vás tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej Pohledávky, a to za podmínek stanovených níže.

 

Podmínky soutěže:

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne 1. 2022 v 10:55 hodin na adresu: JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce, Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, 150 00.
 2. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POHLEDÁVKY – POLYGOS print, s.r.o.
 3. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:
  1. identifikaci subjektu, který nabídku činí;
  2. výši nabízené ceny bez DPH a včetně DPH vyjádřené v českých korunách; a
  3. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.
 4. Termín pro podávání nabídek je závazný, nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.
 5. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne 1. 2022 v 11:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, 150 00.
 6. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5 výše.
 7. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou a účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.
 8. O otevření nabídek bude bezprostředně po jejich otevření sepsán písemný protokol.
 9. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude uzavřena smlouva o úplatném postoupení Pohledávky, a to po úhradě ceny.
 10. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 11. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.
 12. Insolvenční správce nezaručuje pravost, existenci, výši či vymahatelnost Pohledávky.
 13. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.
 14. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu adam.buchta@akrott.eu.

 

 

V Praze dne 17. prosince 2021

JUDr. Ing. Ivan Rott

insolvenční správce

POLYGOS print, s.r.o.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!