Úplatné postoupení souboru pohledávek

Značka: KSPA 59 INS 30721 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

28.11.2019
27.11.2020

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka První litomyšlská stavební a.s., IČ: 15034682 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích  pod sp. zn. KSPA 59 INS 30721 / 2014 insolvenční správce na základě předchozího vyslovení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu (dle usnesení č.j. KSPA 59 INS 30721 / 2014-B-92) nabízí k úplatnému postoupení následující pohledávky sepsané v majetkové podstatě:

 

 1. pohledávka za STOReaAGE z.s., IČ: 226 91 456 a Jiřím Fikejzem, RČ: 700829/3666

–       exekuční titul: Směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. 53 Cm 31/2012-14 ze dne 6. března 2012
–       jistina: 706.250,- Kč, příslušenství: úrok 6 % jdoucí od 1.11.2011 do zaplacení, směnečná odměna ve výši 2.354,- Kč a náhrada nákladů řízení 97.926,- Kč
–       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 906.831,20 Kč (po odečtení vymoženého plnění a nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
–       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 5833/12 s tím výsledkem, že v období leden 2013 – leden 2014 bylo na jistinu vymožena částka 45.755,80 Kč
–       Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích je na majetek spoludlužníka Jiřího Fikejze vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 24468/2013 s tím, že 6. listopadu 2014 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs
–       dostupné doklady: exekuční titul, podklady z advokátního spisu někdejšího právního zástupce, originální vyhotovení směnky

 

 1. pohledávka za J&I KETVA s.r.o., IČ: 26976455

–       exekuční titul: Platební rozkaz Krajského soudu v Brně č.j. 55 Cm 169/2011-26 ze dne 6. září 2011
–       jistina: 211.338,- Kč, příslušenství: úrok 7,75 % p.a. z částky 211.338 od 9.10.2010 do zaplacení, náhrada nákladů řízení 59.016,- Kč
–       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 346.055 Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
–       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 265/12 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
–       dostupné doklady: exekuční titul, podklady z advokátního spisu někdejšího právního zástupce

 

 1. pohledávka za HORSTAV hotel, s.r.o. v likvidaci, IČ: 26184494

–       exekuční titul: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 36 Cm 94/2008-262 ze dne 30. ledna 2013, Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Cmo 211/2013-323
–       jistina: 0,- Kč, příslušenství: 246.646,40 Kč
–       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 246.646,40 Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
–       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 2730/14 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
–       dostupné doklady: exekuční titul

 

 1. pohledávka za Petrem Bednářem, RČ: 730117/3506

–       exekuční titul: Rozsudek Okresního soudu ve Svitavách č.j. 6 C 168/2011-29 ze dne 31. ledna 2012
–       jistina: 31.154,- Kč, příslušenství: úroky z prodlení v zákonné výši z jistiny od 6.10.2009 do zaplacení, náhrada nákladů řízení 17.090,- Kč
–       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí  61.371,- Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
–       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 5857/12 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
–       dostupné doklady: exekuční titul, podklady z advokátního spisu někdejšího právního zástupce

 

 1. pohledávka za Milanem Fenclem, RČ: 820927/3138

–       exekuční titul: Rozsudek Okresního soudu ve Svitavách č.j. 7 C 168/2011-33 ze dne 6. srpna 2012
–       jistina: 35.627,- Kč, příslušenství: úroky z prodlení v zákonné výši z jistiny od 21.11.2007 do zaplacení, náhrada nákladů řízení 18.182,- Kč
–       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 75.447,- Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení); doposud bylo (k 13.3.2019) na pohledávku plněno: 33.480,72,- Kč
–       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 5858/12 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
–       usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 53 INS 20615/2015-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužníka; pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení a zjištěna ve výši 76.172,02 Kč a plnění na pohledávku kontinuálně probíhá
–       dostupné doklady: exekuční titul, podklady z advokátního spisu někdejšího právního zástupce, přihláška pohledávky do insolvenčního řízení (související dokumentace zjistitelná z insolvenčního rejstříku)

 

 1. pohledávka za nezl. Samuelem Esquivelem, zast. matkou Dianou Esquivelovou

–       titul: způsobení škody na majetku ve výši 11.500,- Kč – uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři ze dne 2. září 2016
–       jistina: 11.500,- Kč, příslušenství: smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení; doposud (k 13.3.2019) bylo na pohledávku plněno: 7.000,- Kč
–       nominální hodnota pohledávky činí 4.500,- Kč; plnění na pohledávku kontinuálně probíhá, leč splátky jsou časově nepravidelné
–       dostupné doklady: uznání dluhu, soupis splátek

Podmínkou úplatného postoupení pohledávek je souhlas s úhradou kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a nejvyšší učiněná  nabídka na odkup souboru jako celku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny obdržené nabídky případně odmítnout. Insolvenční správce neručí budoucímu postupníkovi za vymahatelnost a dobytnost pohledávek. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek. Nejedná se o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb.

Nabídky na odkup shora popsaných pohledávek pouze jako celku je možno podávat v termínu do 12. prosince 2019 včetně a tyto insolvenčnímu správci adresovat prostřednictvím emailové adresy: cihak@spory.org. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny za celý soubor pohledávek.


Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!