VOLKSWAGEN POLO HARLEQUIN – zlevněno

Značka: KSPL 58 INS 23577/2020

Cena: 35.000,- Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Movité věci

06.08.2021
31.12.2021

JUDr. Hana Karásková, insolvenční správce, IČ 01338161, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nabízí k prodeji mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Ivetě Stuiberové pod sp. zn. KSPL 58 INS 23577/2020 u Krajského soudu v Plzni,

 • automobil značky Volkswagen Golf ( tzv. Harlequin ), typ 6N, RZ 6P7 3200, VIN: WVWZZZ6NZTW070373, barva červená – základní, doplňková barva fialová- zelená- žlutá, datum první registrace 09. 01. 1996, stav tachometru cca 199 638 km, za minimální kupní cenu ve výši 30.000,- Kč
 • automobil značky Volkswagen Golf ( tzv. Harlequin ), typ 6NAEX4T, RZ 7P1 4003, VIN: WVWZZZ6NZTW111104, barva zelená – základní, doplňková barva červená, datum první registrace 09. 09. 1996, stav tachometru cca 182 046 km, za minimální kupní cenu ve výši 30.000,- Kč,

kdy prodej mimo dražbu byl schválen usnesením insolvenčního soudu ze dne 02. 08. 2021, č. j. KSPL 58 INS 23577/2020-B-11.

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce, kdy prodej se uskuteční s navrhovatelem, který podal vítěznou nabídku, kdy jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy je navrhovaná výše kupní ceny předmětu prodeje.
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy, a to tak, že zálohu ve výši 100 % nabídnuté kupní ceny je vítězný navrhoval povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení informace o vítězství ve výběrovém řízení na účet majetkové podstaty dlužníka č. 237057275/0600.
 • Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení na výběr zájemce, s uzavřením či plněním kupní smlouvy ani vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných. Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit, ani doplňovat.
 • Navrhovatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nebudou o této skutečnosti ze strany insolvenčního správce jakkoliv vyrozumíváni.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit.
 • Řízení na výběr zájemce a toto oznámení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka musí obsahovat:

 • Spisovou značku insolvenčního řízení.
 • Identifikační údaje zájemce – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, včetně jeho emailového a telefonního kontaktu
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně vyjádřený číslem i slovně, přičemž minimální kupní cena je stanovena shora.
 • Datum podpisu a podpis zájemce, příp. oprávněné osoby zájemce zastupovat. V případě, že je zájemce zastoupen na základě plné moci, musí být součástí nabídky zároveň originál takovéto plné moci opatřený úředně ověřeným podpisem zájemce.
 • Čestné prohlášení o tom, že zájemce bezvýhradně akceptuje tyto podmínky prodeje a že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 InsZ.

Své nabídky na koupi s konkrétní částkou, prosím, předkládejte insolvenčnímu správci do dne 31. 12. 2021, a to písemně poštou na adresu Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Pouze návrh obsahující údaje, jak uvedeno výše a podaný ve lhůtě a způsobem, jak uvedeno výše, bude zahrnut do výběrového řízení.

Veškerá dokumentace je dostupná v insolvenčním rejstříku, případně u inzerátu zveřejněném na internetovém portále Burza správců.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte naši kancelář kontaktovat na následujících spojeních: insolvence@smartlegal.cz či DS: i5v6dqy.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Hana Karásková insolvence@smartlegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!