Výběrové řízení – soubor movitých věcí vybavení hotelu/penzionu „Belle“ – lhůta do 23.02.2021

Značka: Ang.dvůr/Belle/1

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Karlovy Vary, Czechia

Kraj: Karlovarský kraj

Movité věci

12.01.2021
23.02.2021

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce dlužníka

Anglický dvůr s.r.o., IČO 29158443, sídlo dlužníka: Sadová 956/28, 360 01, Karlovy Vary

sídlo správce: Hybešova 42, 602 00 Brno,

tel.: 775 113 702, datová schránka f79yjsk

Ins. správce oznamuje prodloužení lhůty pro podání návrhů na uzavření smlouvy o prodeji majetku dlužníka – soboru movitých věcí „Belle Alliance, Sadová 32, Karlovy Vary“ sepsaný pod pod. č. II/2 soupisu majetkové podstaty ve výběrovém řízení, a to prodloužení lhůty do 23.02.2021, 17:00 hod. V ostatním zůstávají podmínky výběrového řízení beze změn. Oznámení aktualizované o prodloužení lhůty pro podání návrhů viz níže.

V Brně dne 25.01.2021

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce dlužníka Anglický dvůr s.r.o.

______________________________________________________________________

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na prodej majetku

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce dlužníka Anglický dvůr s.r.o., IČO 29158443 (dále jen „vyhlašovatel“), vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „návrh“) o prodeji níže uvedeného majetku:

 • soubor movitých věcí „Belle Alliance, Sadová 32, Karlovy Vary“ sepsaný pod pod. č. II/2 soupisu majetkové podstaty ins. dlužníka  Anglický dvůr, s.r.o., viz příloha

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby, které jsou způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, a na které se nevztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle § 295 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (nebo jimž byla udělena výjimka insolvenční soudu z tohoto zákazu), aby mu podávaly své návrhy na uzavření smlouvy o prodeji shora uvedeného souboru movitých věcí, na jejichž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmětný soubor, a účastník byl mu zaplatil kupní cenu.

Návrhy mohou být podány pouze na soubor movitých věcí jako celek.

Lhůta pro podání návrhů: do 23.02.2021, 17:00 hod.  

Návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele na adresu: Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., ins. správce, Hybešova 42, 60200 Brno, a to nejpozději do skončení lhůty pro podání návrhů;
 • do datové schránky vyhlašovatele: Mgr. Kateřina Širhalová, ins. správce, datová schránka f79yjsk.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Návrh musí obsahovat:

 1. identifikační a kontaktní údaje osoby navrhovatele (tedy u právnické osoby název, IČ, sídlo a u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště, označení kontaktní osoby, telefonní číslo a e-mail),
 2. označení souboru movitých věcí „Belle Alliance, Sadová 32, Karlovy Vary“
 3. nabídkovou kupní cenu za soubor movitých věcí, kterých se nabídka týká, vyjádřenou číslem a slovy (v případě rozporu platí slovní vyjádření); není-li uvedeno v nabídce jinak, má se za to kupní cena je vyjádřena bez DPH a jiných daní či poplatků; v případě prodeje tak bude navrhovatel povinen uhradit nabídkovou kupní cenu a DPH v zákonné výši;
 4. podpis navrhovatele o koupi vč. data a místa podpisu; je-li nabídka podávána prostřednictvím datové schránky navrhovatele, nahrazuje datová zpráva jeho podpis; pokud bude návrh předkládat navrhovatel v zastoupení, je povinen doložit společně s návrhem plnou moc nebo jiné pověření k podání návrhu;
 5. jako přílohu navrhovatelem podepsané jedno vyhotovení tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení; v případě podání návrhu datovou schránkou postačí sken podepsaného dokumentu.

Návrh musí být bezpodmínečný. Každý navrhovatel může podat pouze jednu nabídku. Návrh nelze po jeho předložení odvolat.

Podáním návrhu navrhovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami prodeje uvedenými v tomto oznámení o vyhlášení výběrového řízení a seznámením se s jeho přílohami.  

Navrhovatel musí složit jistotu ve výši 50.000,00 Kč a to bankovním převodem na účet pro správu majetkové podstaty č.ú. 8737821643/ 2700, pod VS = IČ/R.Č. navrhovatele, do zprávy pro příjemce „kauce – soubor Belle“, přičemž kauce musí být na účet majetkové podstaty připsána ve lhůtě pro podání návrhů.

Další podmínky výběrového řízení a prodeje:

 • kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocen návrh s nejvyšší kupní cenou;
 • kupní cena musí být uhrazena zálohově před uzavřením kupní smlouvy, přičemž navrhovatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější („vybraný navrhovatel“), je povinen uhradit zálohu na kupní cenu vč. DPH v zákonné výši do 10 dnů od doručení oznámení o vybrání jeho návrhu na účet majetkové podstaty č.ú. 8737821643/ 2700, SS=IČ/R.Č. navrhovatele; do zprávy pro příjemce „kupní cena – soubor A“, „kauce – soubor B“, přičemž navrhovatelem již složená jistota bude započtena na úhradu zálohy kupní ceny; neuhradí-li vybraný navrhovatel v uvedené lhůtě celou kupní cenu, je vyhlašovatel oprávněn oslovit dalšího navrhovatele dle výše jimi nabízené kupní ceny;
 • vyhlašovatel neposkytuje žádná prohlášení, závazky ani jiné záruky týkající se jakékoliv vlastnosti předmětu prodeje, předmět prodeje je převáděn, jak stojí a leží; strany výslovně vylučují veškeré nároky, které by kupující mohl mít v souvislosti s vadami předmětu prodeje;
 • vybraný navrhovatel je povinen ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o vybrání jeho návrhu doručit vyhlašovateli 2 stejnopisy jím podepsané kupní smlouvy o prodeji předmětného souboru movitých věci ve znění, které mu bude společně s oznámením o vybrání jeho návrhu zasláno; kupní smlouva bude uzavřena s vybraným navrhovatelem po úhradě celé zálohy kupní ceny a udělení souhlasu insolvenčního soudu se zpeněžením majetku formou prodeje mimo dražbu;
 • neuhradí-li navrhovatel, jehož návrh byl vyhodnocen jako nejvhodnější, řádně a včas nabídnutou kupní cenu v plné výši nebo neuzavře-li s vyhlašovatelem řádně a včas kupní smlouvu o prodeji Souboru movitých věcí, je povinen uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč; v takovém případě může vyhlašovatel započítat svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku navrhovatele na vrácení jistoty; smluvní pokutou není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody;
 • předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán po uzavření kupní smlouvy, přičemž navrhovatel je povinen předmět prodeje převzít v místě jeho uskladnění v Karlových Varech, ul. Sadová, ve lhůtě do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Navrhovatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nebudou o této skutečnosti ze strany vyhlašovatele jakkoli vyrozumíváni. V případě, že neúspěšní navrhovatelé v souladu s podmínkami výběrového řízení zaplatili jistotu, bude jim vyhlašovatelem vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od skončení lhůty pro podávání návrhů, odesláním na účet, ze kterého byla jistota zaslána. U vybraného navrhovatele bude jím složená jistota započtena na úhradu zálohy kupní ceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, a to bez udání důvodu: a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, b) zrušit výběrové řízení, c) odmítnout všechny předložené návrhy. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení, uzavřením či plněním kupní smlouvy.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení a dohody o termínu prohlídky souboru movitých věcí mohou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na e-mailové adrese: katerina@sirhalova.cz nebo na tel.č. 775 113 702. Prezentace  fotografií budou zaslány zájemcům na vyžádání.

Přílohy:

 • soupis majetkové podstaty dlužníka k 08.01.2021

V Brně dne 08.01.2021

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce dlužníka Anglický dvůr s.r.o.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!