Zemědělské a lesní pozemky v k.ú. Hronov

Značka: OD 329/2016

Cena: 690.000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hronov, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

22.07.2021
31.08.2021

Z insolvenčního řízení dlužnice PhDr. Jarmily Morávkové nabízíme k mimodražebnímu prodeji zemědělské a lesní pozemky v obci a kat. území Hronov. Jedná se o zemědělské pozemky p.č. 1232, 1198/1, p.č. 1198/3 a p.č. 1198/4 o celkové výměře 8.944 m2 a lesní pozemky s trvalými porosty p.č. 1224/1, p.č. 1224/,2 p.č. 1225 o celkové výměře 16 485 m2. Uvedené pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Náchodě, na listu vlastnictví č. 4751 pro obec a kat. území Hronov. K zemědělským pozemkům parc. č. 1232, 1198/1, 1198/3 a 1194/4 je sjednána pachtovní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří let za roční pachtovné ve výši 1.342,- Kč.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

a) kupní cena bude činit nejméně částku 690.000,- Kč,

b) kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

c) kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a skryté vady nemovitostí.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce, Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 31.8.2021 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „pozemky Hronov“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 50.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  220949939/0600 pod var. symbolem 4751. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 30.8.2021. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!