Zpeněžení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka Furtim s.r.o. – nářadí, výpočetní technika, kancelářský nábytek

Značka: 17013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

29.05.2020
02.11.2020

Insolvenční správkyně dlužníka Furtim s.r.o., IČO: 025 11 096 nabízí k prodeji movitý majetek, který dlužník užíval ke své podnikatelské činnosti. Jedná se o movitý majetek, který je uložen v Ostravě a je uveden v příloze č. 1 inzerátu. Jedná se o věci dlouhodobě užívané, které budou zpeněžovány ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, a to jak stojí a leží. Prohlídka majetku v místě jeho umístění je možná po předchozí dohodě, a to buď na emailu plackova.ins@email.cz nebo telefonicky +420 608 844 698.

Technické ocenění obvyklé ceny majetku tvoří přílohu tohoto inzerátu. Dokument je přístupný rovněž v insolvenčním rejstříku na stránkách justice.cz v oddíle B, poř. č. 12. Další případná fotodokumentace nad rámec fotografií obsažených v Technickém ocenění majetku bude zájemci zaslána na vyžádání zaslané na emailovou adresu plackova.ins@email.cz. Fotografie budou poskytnuty výlučně v elektronické podobě zasláním na emailovou adresu zájemce.

Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenční správkyni na adresu Mgr. Eva Plačková, Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 či emailem na plackova.ins@email.cza to nejpozději do 02.11.2020. Nabídka může být činěna na celý soubor majetku či jeho části a také na jednotlivé věci.

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, když nabízená kupní cena musí být minimálně ve výši odpovídající 50% ceny jednotlivého movitého majetku dle Technického ocenění movitého majetku zveřejněného v insolvenčním rejstříku jako dokument B-12 (cena uvedená v Technickém ocenění je cenou bez DPH, která bude vždy připočtena) či nabídku nejvýhodnější, která bude posuzována i podle těchto kritérií:

 • hospodárnost prodeje,
 • rychlost prodeje.

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady,
 • movité věci kupující nabude ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží,
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku.

Písemná nabídka zájemce, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • specifikace majetku, na který nabídka směřuje, případně uvedení, že nabídka směřuje na celý soubor majetku,
 • výše kupní ceny bez DPH (insolvenční správkyně upozorňuje, že minimální cena musí být stanovena bez DPH s tím, že k takto uvedené kupní ceně bude příslušná sazba DPH připočtena, tedy výsledná cena bude s DPH)

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

vavrosova.ins@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!