ZPENĚŽENÍ MOVITÝCH VĚCÍ Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA FURTIM S.R.O. – STROJE, NÁŘADÍ, VÝPOČETNÍ TECHNIKA, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Značka: 17013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

01.09.2019
31.08.2020

Insolvenční správkyně dlužníka Furtim s.r.o., IČO: 025 11 096, se sídlem Bezručova 1147/9a, Předměstí, 568 02 Svitavy, nabízí k prodeji movitý majetek, který dlužník užíval ke své podnikatelské činnosti v oboru zpracování dřeva (jedná se zejména o strojní zařízení). Jedná se o movitý majetek, který je uložen v Ostravě a jež je uveden v příloze č. 1 inzerátu. Předmětem prodeje je také kancelářský nábytek a výpočetní technika, jenž je také uveden v příloze č. 1 inzerátu. Jedná se o věci dlouhodobě užívané, které budou zpeněžovány ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, a to jak stojí a leží. Prohlídka majetku v místě jeho umístění je možná po předchozí dohodě, a to buď na emailu vavrosova.ins@email.cz nebo telefonicky +420 608 844 698.

Technické ocenění obvyklé ceny majetku společnosti Furtim s.r.o. tvoří přílohu tohoto inzerátu. Dokument je přístupný rovněž v insolvenčním rejstříku na stránkách justice.cz v oddíle B, poř. č. 12. Další případná fotodokumentace nad rámec fotografií obsažených v Technickém ocenění majetku bude zájemci zaslána na vyžádání zaslané na emailovou adresu vavrosova.ins@email.cz. Fotografie budou poskytnuty výlučně v elektronické podobě zasláním na emailovou adresu zájemce.

Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenční správkyni na adresu Mgr. Eva Vavrošová, Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 či emailem na vavrosova.ins@email.cza to nejpozději do 01.10.2019. Nabídka může být činěna na celý soubor majetku či jeho části a také na jednotlivé věci.

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, když nabízená kupní cena musí být minimálně ve výši odpovídající 50% ceny jednotlivého movitého majetku dle Technického ocenění movitého majetku zveřejněného v insolvenčním rejstříku jako dokument B-12 (cena uvedená v Technickém ocenění je cenou bez DPH, která bude vždy připočtena) či nabídku nejvýhodnější, která bude posuzována i podle těchto kritérií:

 • hospodárnost prodeje, když je společným zájmem věřitelů dosáhnout prodeje celého souboru majetku najednou a zabránit tak dalším nákladům na údržbu a správu majetku
 • rychlost prodeje je podstatným kritériem posuzování nabídek, když bude zohledňováno, v jaké lhůtě bude kupujícím zaplacena kupní cena a v jaké lhůtě předmět prodeje kupující převezme.

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady,
 • movité věci kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží,
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku.

Písemná nabídka zájemce, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • specifikace majetku, na který nabídka směřuje. Bude-li nabídka směřovat na celý soubor majetku, nechť je tato skutečnost uvedena výslovně a bližší specifikace majetku tedy nebude nutná
 • výše kupní ceny bez DPH (insolvenční správkyně upozorňuje, že minimální cena musí být stanovena bez DPH s tím, že k takto uvedené kupní ceně bude příslušná sazba DPH připočtena, tedy výsledná cena bude s DPH)
 • uvedení lhůty, v jaké zaplatí zájemce kupní cenu a uzavře kupní smlouvu s tím, že neuvede-li zájemce tuto lhůtu ve své nabídce či uvede lhůtu delší než 7 dní a jeho nabídka bude využita, bude vyzván insolvenční správkyní k zaplacení nabízené kupní ceny ve lhůtě 7 dnů ode dne učinění výzvy a k uzavření kupní smlouvy nejpozději ve lhůtě 7 dnů po složení kupní ceny.

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky. Výzvy ke složení kupní ceny či k uzavření kupní smlouvy budou zájemci doručovány na uvedenou emailovou adresu v nabídce nebo na doručovací adresu. V případě, že zájemce nebude postupovat podle výzvy insolvenční správkyně ke složení kupní ceny, má se za to, že od nabídky odstoupil.


Přílohy:

Informace o zadavateli

vavrosova.ins@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!