Budova – výroba, poz. p. č. 2037/18, 19, 20, k. ú. Jeseník

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

22.03.2021
23.07.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka MORAVIA INDUSTRY LTD, reg. č. 11025781, se sídlem Londýn, WC1A 2SE, 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1, odrážka třetí až pátá:
– pozemek parc. č. 2037/18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba,
– pozemek parc. č. 2037/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 677 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba,
– pozemek parc. č. 2037/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba,
všechny zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, katastrální území Jeseník na listu vlastnictví č. 4310
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou nemovité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 23. 7. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!