Bytová jednotka v kú: Šumperk

Značka: 13D 719/2019

Cena: 2 129 400 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

20.03.2024
23.04.2024

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci pozůstalostního řízení sp.zn. 13 D 719/2019 nabízí k prodeji:

 • jednotka č. 1687/9 – byt, v budově s čp. 1686, 1687 a 1688 – bytový dům, stojící na pozemku parcelní č. st. 2670 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, na LV: 7588 pro katastrální území Šumper, obec Šumperk, ke které náleží spoluvlastnický podíl ve výši id 251/10000 na společných částech budovy s čp. 1686, 1687 a 1688 bytový dům, příslušející k části obce Šumpertk, stojící na pozemku parcelní číslo st. 2670 – zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcelní číslo st. 2670 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.: Šumperk, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Šumperk na LV 4061

Insolvenční správce upozorňuje,  případné zájemce, že na LV jsou zapsána dvě věcná břemena bytu, tyto věcná břemena jsou již neplatná, neboť došlo k jejich úmrtí.

Minimální kupní cena: 2 129 400,- Kč

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 23.4.2024 v 19:00 hod.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!