id. 1/2 podíl na nemovitosti

Značka: 121 07

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Všelibice, Czechia

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

23.05.2022
21.06.2022

Přílohou naleznete usnesení Exekutorského úřadu pro Prahu 4 – dražební vyhláška.

 

Dražební vyhlášku
I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
www.okdrazbv.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 21. 6. 2022 v 10:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 21.6. 2022 v 10:15 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném mění (dále jen „o.s.ř.“)) – bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a to ve výši spoluvlastnického podílu ve výši 1/2:
– pozemek parc.č. St. 271, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Všelibice, č.p. 71, obč. vyb.;
– pozemek parc. č. 831/7, ostatní plocha;
Vše zapsáno na LV č. 329 pro katastrální území Všelibice, obec Všelibice, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. David Termer, Ph.D. krystof.termer@aktermer.cz Opatovická 156/24, Nové Město, Praha, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2022 24.07.2022 Olomoucký kraj 80.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka
  Foto
  24.06.2022 22.07.2022 Jihomoravský kraj 98000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.06.2022 31.08.2022 Celá ČR 72000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 31.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!