INSOLVENČNÍ SPRÁVCE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU K PRODEJI HRADU KOPEC S POZEMKY V K.Ú. PROSTIBOŘ

Značka: KSPL 65 INS 18485/2016

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Prostiboř, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

31.05.2021
25.06.2021

Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dále jen ,,Insolvenční správce„), Insolvenční správce dlužníka: PEGISAN s.r.o., IČO 611 71 361, se sídlem Plzeň, K Merfánům 47, PSČ 318 00 (dále jen „Dlužník“) nabízí k prodeji nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty vyhotovený dne 1. srpna 2018. Konkrétně nemovité věci uvedené v příloze č. 7 pod poř. č. 2 a to pozemek parc. č. st. 74, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 1789, parc. č. 1791/1, parc. č. 1791/6, parc. č. 1810/9, parc. č. 1810/10, parc. č. 1814/10, parc. č. 2220/1, parc. č. 2222, parc. č. 2322, vše zapsané na listu vlastnictví č. 57 pro obec Prostiboř, katastrální území Prostiboř vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov (dále též jen „Nemovité věci“). Nemovité věci jsou předmět zajištění věřitele V 41 – ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08, pracoviště Plzeň, se sídlem Lobezská 2477/12, 303 81 Plzeň, datum vzniku zajištění 19. 6. 2014 (dále jen ,,ZV“).

ZV dal dne 12. 5. 2021 Insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení Nemovitých věcí a dne 28. 5. 2021 jeho doplnění.

Insolvenční správce na základě výše uvedeného vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější nabídku. Součásti výběrového řízení jsou Podmínky a Nabídka. Tyto formuláře jsou přílohou tohoto inzerátu.

 

Podmínky výběrového řízení:

 1. Navrhovatel podává nabídku na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 k těmto podmínkám, který bude odeslán elektronicky na adresu office@tpinsolvence.cz. V nabídce je navrhovatel povinen uvést navrhovanou kupní cenu, která nesmí být nižší než částka 3 500 000,- Kč.
 2. Nabídka se nemůže odchylovat od těchto podmínek soutěže. Nabídku lze měnit nebo doplnit pouze před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podaná nabídka je pro navrhovatele závazná. Navrhovatel nesmí být osobou spřízněnou s dlužníkem PEGISAN s.r.o., IČO 611 71 361, se sídlem Plzeň, K Merfánům 47, PSČ 318 00, ve smyslu § 295 insolvenčního zákona.
 3. Kupní smlouva bude uzavřena poté, kdy bude zajištěným věřitelem ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08, pracoviště Plzeň, se sídlem Lobezská 2477/12, 303 81 Plzeň odsouhlasená navrhovaná kupní cena a navrhovatel.
 4. Stanovuje se kauce ve výši 350.000, – Kč. Tato kauce musí být uhrazena na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2114086462/2700, variabilní symbol: IČ/RČ navrhovatele ve lhůtě pro podání nabídek. K nabídce, ke které nebyla složena kauce, se nepřihlíží.
 5. Lhůta k podání nabídek končí dne 25. 6. 2021 ve 12:00 hod.
 6. Vyhlašovatel vybere jako nejvhodnější nabídku tu, která bude nejvyšší. Vyhlašovatel oznámí přijetí vybrané nabídky nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy uplynula lhůty k podání nabídek dle odst. 5 těchto podmínek soutěže, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce navrhovatele, jehož nabídka byla přijata.
 7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. Odmítnutí všech došlých nabídek musí odsouhlasit zajištěný věřitel ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08, pracoviště Plzeň, se sídlem Lobezská 2477/12, 303 81 Plzeň. Za odmítnutí všech nabídek se považuje též marné uplynutí lhůty k přijetí nabídky.
 8. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce.
 9. Zaplacená kauce navrhovatele, jehož nabídka byla přijata, se uzavřením kupní smlouvy započítává na kupní cenu. Zaplacená kauce navrhovatelů, jejichž nabídky byly odmítnuty, bude vyhlašovatelem vrácena na bankovní účet uvedený v nabídce nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro přijetí nabídky.
 10. Pro případ, že vybraný navrhovatel neposkytne součinnost či odmítne uzavřít kupní smlouvu nebo neuhradí nabízenou kupní cenu, propadne záloha ve prospěch majetkové podstaty dlužníka PEGISAN s.r.o., IČO 611 71 361.
 11. Kupní cena bude navrhovatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
 12. Veškeré poplatky spojené s převodem nad rámec nabídnuté kupní ceny hradí kupující.
 13. Vyhlašovatel může tyto podmínky soutěže měnit nebo tuto soutěž zrušit.
 14. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na této soutěži ani při jejím zrušení.

Veškeré potřebné informace obdržíte na tel. č. 725 245 800, nebo na emailu: office@tpinsolvence.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!