Mutěnice – prodej souboru pozemků – vinice, orná půda

Značka: KSBR 47 INS 29238/2019 - SPM

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

16.06.2021
30.07.2021

Insolvenční správce dlužníka Miroslav Jagoš, narozený dne 16. 3. 1959, IČ: 18183301, bytem Ořechová 1230, 696 11 Mutěnice (KSBR 47 INS 29238/2019), nabízí k prodeji majetek dlužníka sepsaný do majetkové podstaty, a to konkrétně položky:

I. Nemovitý majetek – poř.č. 16–20: Soubor pozemků – Parcel, zapsaných na LV 536, k.ú. Mutěnice

 – pozemek par. č. 8711, vinice o výměře 1999 m2

– pozemek par. č. 10362, vinice o výměře 682 m2

– pozemek par. č. 10618, vinice o výměře 399 m2

– pozemek par. č. 11043, orná půda o výměře 118 m2

– pozemek par. č. 11044, vinice o výměře 2538 m2

– pozemek par. č. 11045, orná půda o výměře 646 m2

– pozemek par. č. 13640, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 1380 m2

– pozemek par. č. 13674, orná půda o výměře 3719 m2

 Zapsáno v KN ČR, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, Okres: Hodonín, Obec: Mutěnice, Kat.území: Mutěnice, na Listu vlastnictví: 536.

 Podmínky prodeje:

 1. Písemné nabídky zájemců budou doručeny nejpozději do 16.7.2021, 12,00 hodin, na adresu kanceláře IS: Libor Pavlíček, Insolvenční správce, Bochenkova 24, Opava, PSČ 746 01 nebo do datové schránky insolvenčního správce: 3h4yeuj. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s označením „Jagoš – Soubor pozemků Mutěnice – Nabídka“(v případě doručení do datové schránky uveďte v předmětu zprávy). Nabídku lze podat pouze na celý soubor.
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – Nemovitý majetek – poř.č. 16–20: Soubor pozemků – Parcel, zapsaných na LV 536, k.ú. Mutěnice, identifikace zájemce (včetně podpisu), datum podání nabídky, nabízená kupní cena. Minimální prodejní cena nebyla stanovena. Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: „Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených tří měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000, – Kč“. IS doporučuje použít pro vyplnění a podání nabídky přiložený formulář – VZOR NABÍDKY.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS nebo zajištěného věřitele zrušit a IS a zajištěný věřitel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Nabídky zájemců předloží insolvenční správce k vyhodnocení zajištěnému věřiteli, který vyhodnotí nabídky a udělí insolvenčnímu správci souhlas k uzavření kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Zajištěný věřitel může odmítnout všechny nabídky.
 5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy insolvenčního správce k úhradě kupní ceny (poštou, e-mailem, datovou schránkou). Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem či přepisem hradí kupující.
 6. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 IZ. Majetek bude prodán tak jak stojí a leží.
 7. Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí je přílohou. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mail: spravce@inspavlicek.cz

Přílohy:

Informace o zadavateli

Libor Pavlíček spravce@inspavlicek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!