Podíl 7/72 na pozemcích (vč. RD), k. ú. Dolní Marklovice

Značka: KSOS 40 INS 936 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Karviná, Česko

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

17.09.2021
15.10.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Tomáše Sztwioroka, nar. dne 5. 7. 1995, bytem Velké Kempy 263/1, 733 01 Karviná-Louky (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
Spoluvlastnický podíl ve výši 7/72 na nemovitostech:

– pozemek parc č. 193 o výměře 661 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Marklovice, č. p. 112, rodinný dům (stavba stojí na pozemku p.č.: 193)
– pozemek parc. č. 194 o výměře 625 m2, zahrada
– pozemek par. č. 195 o výměře 1441 m2, orná půda
– pozemek parc. č. 196 o výměře 180 m2, trvalý travní porost

vše zapsané na LV č. 518 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Karviná, pro katastrální území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!