Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 občanského zákoníku- Budova Mořinka, č.p. 62, obč.vyb

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

25.07.2022
16.07.2023

Likvidátor spolku TJ Mořinka v likvidaci, IČ: 43765041, zpeněžuje postupem dle § 271 zákona 89/2012 Sb. následující majetek:
– budova Mořinka, č.p. 62, obč.vyb, k.ú. Mořinka, LV č. 303, budova stojí na cizím pozemku St. 42/2, LV č. 10001 chráněná krajinná oblast
Cena budovy, která se nachází na adrese Mořinka 62, 267 18 Mořinka byla stanovena znaleckým posudkem č. 5433-38/2022 na částku 712.300,- Kč.
Likvidátor tímto činí výzvu k podávání závazné nabídky – kupní ceny. Předmětem výzvy je převod vlastnického práva k předmětu specifikovanému v návrhu na uzavření kupní smlouvy a za podmínek stanovených v předloženém návrhu na uzavření kupní smlouvy (návrh kupní smlouvy přílohou). Případná prohlídka budovy je možná po předchozí domluvě ve dnech 14.7.2023, 15.7.2023 a 16.7.2023 vždy od 17:00 hod. (pokud se nikdo na prohlídku neobjedná, prohlídka neproběhne – pro případ individuální prohlídky volejte 732 426 510 – prohlídka budovy po uplynutí lhůty pro předložení nabídek nebude provedena).
Závaznou nabídku lze učinit do dne 16.7.2023 23:59 hod. (do soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po stanovené lhůtě). Lhůta pro složení kupní ceny od oznámení vítězné nabídky bude činit 2 dny (tj. složení kupní ceny se očekává do 19.7.2023). Vyhlašovatel si vyhrazuje soutěž zrušit, resp. nabídky odmítnout, zejména pro případ neadekvátní vítězné nabídky (nízké kupní ceny nejvyšší nabídky). Od smluvních podmínek (návrhu kupní smlouvy) se nelze v zásadních bodech odchýlit (doplňeno bude: identifikace nabyvatele, datum uzavření, zda je nabýváno do výlučného vlastnictví nebo do SJM a kupní cena dle nejvyšší nabídky/). Zájemce do návrhu kupní smlouvy doplní svoje údaje, navrhovanou kupní cenu, způsob nabytí (pokud zájemce učiní jinou úpravu návrhu kupní smlouvy, zřetelně jí označí a zdůvodní).
Zájemce (osoba předkládající nabídku) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
Zájemce (osoba předkládající nabídku) nemůže nabídku odvolat, změnit ani doplnit po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek (tj. nabídku nelze odvolat, ani jinak mařit průběh likvidace po dni 16.7.2023 23:59 hod.).
Pokud bude nabýváno do SJM, je nabídku možné zahrnout do soutěže, pouze pokud bude doručen ve lhůtě e-mail od obou manželů/ zájemců (ev. bude jinak nesporné, že nabídky činí obě osoby).
Likvidátor výslovně upozorňuje na to, že:
– spolek po likvidaci zanikne a proto nejsou standardně možné žádné záruky,
– budova stojí na cizím/obecním pozemku (ohledem na absenci vlastního pozemku – nemůže mít ani vlastní studnu – voda byla v minulosti čerpána ze studny na sousedním pozemku), nájemní smlouva na pozemek není uzavřena (obec bezdůvodné obohacení dosud u spolku neuplatnila/ev. dluh z minulosti na nabyvatele nepřechází/bude uhrazen v likvidaci/), obec má jako vlastník pozekmu k budově předkupní právo (může ve lhůtě 3 měsíců vítěznou nabídku vyrovnat),
– v katastru nemovitostí je zapsán nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem,
– budova je dlouhodobě nevyužívaná, není připojena k médiím (elektroměr byl odpojen cca 1 rok zpět, rozvodná skříň je umístněna na budově, ostatní média byla odpojena již před léty/nebo vůbec historicky nebyla nepřipojena/vlastní přípojky k jiným médiím jsou neznámé/neexistují – v dosahu budovy řádově 2-5 metrů je vodovoní řád/plynová přípojka jiné osoby).
Vítězná nabídka bude oznámena e-mailem dne 17.7.2023 s výzvou ke složení kupní ceny do 19.7.2023. Kupní smlouvu s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ze strany obce lze uzavřít obratem po složení kupní ceny.
Přílohy: Znalecký posudek číslo položky 5433-38/2022
LV č. 303
LV č. 10001
Usnesení č. j. 87 Cm 557/2020- 5
Výpis ze spolkového rejstříku prodávajícího
Návrh kupní smlouvy

Přílohy:

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!