Pozemky – orná půda, k. ú. Zlatá

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

11.08.2020
16.11.2020

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Promising Union, s.r.o., IČ 266 89 839, se sídlem Praha – Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících pozemků uvedených v soupisu majetkové podstaty v části I. Nemovitý majetek, poř. č. 35 a 36:
– Pozemek parc. č. 329 – orná půda
– Pozemek parc. č. 335 – orná půda,

vše zapsané na LV č. 62, vedeném u katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, katastrální území Zlatá, obec Zlatá (dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou pozemky uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 11. 2020 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. tereza.krpcova@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!