Prodej garáže v České Třebové

Značka: KSPA 53 INS 8965/2022

Cena: 280000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

24.05.2023
30.06.2023

Insolvenční správce dlužníků: Jaroslav Bašík, rodné číslo 580225/1103 a Marta Bašíková, rodné číslo 545825/0292, oba bytem Knapovec 92, 562 01 Ústí nad Orlicí (KSPA 53 INS 8965/2022), nabízí k prodeji majetek dlužníka sepsaný do majetkové podstaty, a to konkrétně položky:

 •  Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 z celku na stavbě č. ev. 5542, 5543, garáž, v části obce Česká Třebová, stojící na pozemku p. č. st. 3524, která je zapsaná na listu vlastnictví č. 4366 pro katastrální území a obec Česká Třebová u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 Podmínky prodeje:

 1. Písemné nabídky zájemců budou doručeny nejpozději do 30.6.2023, 12,00 hodin, na adresu kanceláře IS: Libor Pavlíček, Insolvenční správce, Hradecká 668/1, Opava, PSČ 746 01 nebo do datové schránky insolvenčního správce: 3h4yeuj. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s označením „Bašíkovi – Garáž – Nabídka“(v případě doručení do datové schránky uveďte v předmětu zprávy).
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 z celku na stavbě č. ev. 5542, 5543, garáž, v části obce Česká Třebová, identifikace zájemce (včetně podpisu), datum podání nabídky, nabízená kupní cena. Minimální prodejní cena byla stanovena dle pokynu insolvenčního soudu ve výši ceny určené znaleckým odhadem, tedy ve výši 280 000,- Kč. Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: „Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených tří měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000, – Kč“. IS doporučuje použít pro vyplnění a podání nabídky přiložený formulář – VZOR NABÍDKY.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Nabídky zájemců předloží insolvenční správce k vyhodnocení insolvenčnímu soudu, který vyhodnotí nabídky a udělí insolvenčnímu správci souhlas k uzavření kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Insolvenční soud může odmítnout všechny nabídky.
 5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy insolvenčního správce k úhradě kupní ceny (poštou, e-mailem, datovou schránkou). Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem či přepisem hradí kupující.
 6. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 IZ. Majetek bude prodán tak jak stojí a leží.
 7. Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí je přílohou. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mail: spravce@inspavlicek.cz

Přílohy:

Informace o zadavateli

Libor Pavlíček spravce@inspavlicek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!