PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU-ZAHRADY O VÝMĚŘE 452 M2 V K.Ú. PĚNČÍN NA MORAVĚ

Cena: 170 000 Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

16.03.2021
16.04.2021

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU-ZAHRADY

V Praze dne 16. 3. 2021

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 09.10.2020 v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 26 INS 6129 / 2020  rozhodl o úpadku dlužníka:  Martin Valenta, dat. nar. 12.03.1988, r.č. 880312/4924, bytem Pěnčín 74, Pěnčín, PSČ: 798 57 (dále jen jako „dlužník„), přičemž rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej nemovitého majetku dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku majetkové podstaty č. 6, a to parcelu č. 1310/1, zahradu o celkové výměře 485 m2 v katastrálním území Pěnčín na Moravě, obec Pěnčín zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 750 (dále jen jako „Pozemek“).

 

V souladu s usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 6129/2020-B-20 ze dne 8. 3. 2021 insolvenční správce nabízí uvedený Pozemek nejvyšší nabídce s tím, že nejnižší cenou je cena obvyklá, stanovená na základě znaleckého posudku, ve výši 170 000,-  Kč, za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemku.

 

 

Podmínky:

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne 16. 4. 2021 v 13:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZEMKY – VALENTA.

 

 1. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:

o   identifikaci subjektu, který nabídku činí;

o   výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách;

o   způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 1. Termín pro podávání nabídek je závazný; nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 1. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne  16.4. 2021 ve 14:00hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5.

 

 1. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 1. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 1. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude případně uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i z důvodu nízké nabídkové ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 1. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.

 

 1. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

 

JUDr. Ing. Ivan Rott

ohlášený společník

ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.

insolvenční správce

Martin Valenta

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!