Prodej nemovitostí, k.ú. Všemina

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

02.02.2023
06.03.2023

Insolvenční správce dlužníka, paní Bc. Lenky Jakubů, narozené 3.12.1979, bytem Všemina č. ev. 23, 763 15 Slušovice, v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. KSBR 44 INS 23486/2019, nabízí k prodeji formou soutěže o nejvhodnější nabídku koupě věc sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka za následujících podmínek:

1. Předmětem prodeje jsou nemovitosti zapsané a) na LV č. 768 v k. ú. Všemina, obec Všemina, okres Zlín, a to pozemek parc. č. 1312/2, parc. č. 1312/9, parc. č. 1312/18,  parc. č. 1318/28, parc. č. 1318/38, parc. č. 1318/51, b) na LV č. 792, k.ú. Všemina spoluvlastnický podíl ve výši 4/20 na pozemku parc. č. 1318/9 c) na LV č. 793, k.ú. Všemina spoluvlastnický podíl ve výši 4/10 na pozemku parc. č. 1312/1.

2. Položka soupisu bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální cena však musí činit 480396,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc tři sta devadesát šest korun českých).

3. Nabídka zájemce musí obsahovat podstatní skutečnosti pro uzavření smlouvy, tedy minimálně identifikaci zájemce a nabízenou kupní cenu a být doručena v písemné podobě na adresu Mgr. Hana Hřebenářová, advokátka, Brno, Jaselská 14, PSČ 602 00 nebo elektronicky datovou zprávou nebo na emailovou adresu: hrebenarova@advokati.biz nejpozději do 28.02.2023.

Zájemci s nejvyšší nabídkou bude skutečnost, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, sdělena do 7 dnů od vypršení lhůty pro podávání nabídek.

4. Nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku zpracovaném Odhadci a znalci CZ, s.r.o., IČ 26302047, se sídlem Přemyslova 38/1285, 50008 Hradec Králové ze dne 24.08.2019. Kopie tohoto znaleckého posudku bude poskytnuta na základě vyžádání prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 5. Kupující nesmí být osobou uvedenou v ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 6. Kupující nese veškeré náklady spojené s převzetím nemovité věci a se zaplacením kupní ceny. Součástí kupní smlouvy bude ustanovení, dle kterého se kupující vzdává nároku z práv z vadného plnění. 7. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy. 8. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny předložené nabídky. Další informace lze získat dotazem u insolvenčního správce, Mgr. Hanou Hřebenářovou, tel. č. 545 216 095, email: hrebenarova@advokati.biz.

Informace o zadavateli

Hana Hřebenářová hrebenarova@advokati.biz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!