Prodej podílu 1/2 na pozemku – orná půda, k. ú. Dobšice u Znojma

Cena: 129810 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

11.08.2020
11.09.2020

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Pavla Kellnera, nar. 6. 10. 1988, bytem Jevišovka 33, 691 83 Jevišovka, korespondenční adresa Budovatelská 1984, Písek, PSČ 397 01 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujícího spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku, uvedeného v soupisu majetkové podstaty v části I. Nemovitý majetek, poř. č. 1:
– spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 1723, orná půda,

zapsaný na LV č. 245, vedeném u katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území Dobšice u Znojma, obec Dobšice, okres Znojmo
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 11. 9. 2020 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!