Prodej podílů na pozemcích v obci Údrnice (u Kopidlna)

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej podílů na pozemcích v obci Údrnice (u Kopidlna)

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSHK 45 INS 9538/2017 dlužnice Michaely Čurejové následující majetek:

  • Spoluvlastnický podíl id. 1/16 na pozemku p. č. St. 55 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. po. 46, zem. used. a dále pozemek p. č. 19/1 zahrada. Vše zapsáno na LV 39 pro k. ú. Údrnice, obec Údrnice, vedené u KÚ pro Královehradecký kraj, KP Jičín
  • Spoluvlastnický podíl id. 1/80 na pozemku p. č. 113/3, orná půda, p. č. 113/6 trvalý travní porost a p. č. 143/1 vodní plocha. Vše zapsáno na LV 29 pro k. ú. Únětice, obec Únětice, vedené u KÚ pro Královehradecký kraj, KP Jičín

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: platil@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055

Nemovité věci

31.03.2020
31.03.2021


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty