Prodej pohledávek

Značka: INS 1823

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

08.02.2021
15.02.2021

Společnost AMBINS v.o.s., insolvenční správce, IČ: 03059081, se sídlem Brno, Vídeňská 228/7, PSČ 639 00, jednající Mgr. Robertem Steskou, ohlášeným společníkem (dále jen „insolvenční správce“ či „vyhlašovatel výběrového řízení“), jako insolvenční správce dlužníka, společnosti M-MONDIAL s.r.o., IČ: 28159926, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 7643/2018, tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější cenovou nabídku na prodej níže uvedených pohledávek, které jsou majetkem dlužníka a které insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty (aktualizovaný soupis majetkové podstaty ze dne 23.06.2019 je zveřejněn v insolvenčním rejstříku v oddíle B, pod pol. č. 24 insolvenčního spisu). Předmětem prodeje je následující soubor pohledávek (dále jen „předmět prodeje“):

 • pohledávka z dosud neuhrazené zápůjčky ze smlouvy o zápůjčce ze dne 31.10.2016, uzavřené mezi dlužníkem a Ing. Jiřím Kořínkem, zapsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu č. IV. Pohledávky, pod pol. č. 1, ve zbývající výši neuhrazené jistiny 145.050,- Kč s příslušenstvím,
 • pohledávka z neuhrazené zápůjčky ze smlouvy o zápůjčce ze dne 18.11.2016, uzavřené mezi dlužníkem a Ing. Jiřím Kořínkem, zapsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu č. IV. Pohledávky, pod pol. č. 2, ve zbývající výši neuhrazené jistiny 127.800,- Kč s příslušenstvím.

K výše uvedenému majetku neuplatňují práva třetí osoby a ani tu nejsou jiné důvody, které by zpochybňovaly jeho sepsání do majetkové podstaty dlužníka a jeho prodej mimo dražbu.

Vyhlašovatel výběrového řízení tímto vyzývá zájemce, aby mu podávali cenové nabídky na prodej výše uvedeného souboru pohledávek dlužníka. Předmětem prodeje je výše uvedený soubor pohledávek jako celek, nikoli jednotlivé pohledávky.

 

Kritéria pro výběr nejvýhodnější nabídky:

Jediným kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky je výše ceny za prodej souboru pohledávek, přičemž jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Minimální kupní cena je ve výši dosud nesplacených jistin pohledávek, tj. ve výši 272.850,- Kč. Smlouva o prodeji (postoupení) pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který podá nejvýhodnější nabídku, případně se zájemcem dalším v pořadí, pokud vybraný zájemce odmítne uzavřít smlouvu o prodeji (postoupení). Cena bude uvedena v Kč.

Cena za předmět prodeje bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Možnost seznámení se s dokumentací k nabízeným pohledávkám, dotazy k výběrovému řízení:

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení nebo zájmu o seznámení se s dokumentací k nabízeným pohledávkám mohou zájemci kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: kancelar.steska@ambins.cz nebo tel: +420 733 713 178.

Lhůta pro podávání nabídek:

Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15.02.2021 v 15,00 hodin. Nabídky musí být doručeny vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Zájemce je povinen předložit svou cenovou nabídku

 1. a) v listinné podobě, a to osobně v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 nebo doporučenou poštou na adrese sídla vyhlašovatele výběrového řízení nebo
 2. b) v elektronické podobě na emailovou adresu vyhlašovatele výběrového řízení kancelar.steska@ambins.cz.

Vyhodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek proběhne neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek. Oznámení o výsledku výběrového řízení vyhlašovatel zašle zájemcům, kteří podali nabídku, formou dopisu nebo na email uvedený v nabídce, a to do 15 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, výběrové řízení zrušit a odmítnout všechny předložené nabídky. Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.


Přílohy:

Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!