Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka BELTISSIMO, s. r. o. v rámci výběrového řízení

Značka: MSPH 77 INS 19115 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

31.05.2021
30.06.2021

Insolvenční správce dlužníka BELTISSIMO, s.r.o., IČ: 48589608, se sídlem Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Společnost“), v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH  77 INS 19115 / 2018, nabízí z majetkové podstaty Společnosti pohledávky zahrnuté do Soupisu majetkové podstaty Společnosti, a to konkrétně položky uvedené v části IV. Pohledávky pod čísly:

1 – Veškeré pohledávky z titulu náhrady škody způsobené Společnosti až do výše 40.000.000,- Kč, to vše jakýmkoliv jednáním pana Tomáše Šupy, dat. nar. 22. května 1977, trvale bytem Jarní 953, 696 11 Mutěnice („Dlužník 1“) činěným kdykoliv ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020 a jakékoliv pohledávky z titulu neuhrazených kupních cen dle jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Společností a Dlužníkem 1 ode dne 1.1.2018 do 31.12.2020 nebo jakékoliv nároky z titulu bezdůvodného obohacení za Dlužníkem 1 ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020, to vše včetně příslušenství.

 

2 – Veškeré pohledávky z titulu náhrady škody způsobené Společnosti až do výše 40.000.000,- Kč, to vše jakýmkoliv jednáním společnosti LIME Concept s.r.o., IČ: 070 07 051, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v OR vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 292782 („Dlužník 2“) činěným kdykoliv ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020 a jakékoliv pohledávky z titulu neuhrazených kupních cen dle jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Společností a Dlužníkem 2 ode dne 1.1.2018 do 31.12.2020 nebo jakékoliv nároky z titulu bezdůvodného obohacení za Dlužníkem 2 ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020, to vše včetně příslušenství.

 

3 – Veškeré pohledávky z titulu náhrady škody způsobené Společnosti až do výše 40.000.000,- Kč, to vše jakýmkoliv jednáním FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 276 43 549, se sídlem Na příkopě 850/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v OR vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 11445 („Dlužník 3“) činěným kdykoliv ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020 a jakékoliv pohledávky z titulu neuhrazených kupních cen dle jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Společností a Dlužníkem 3 ode dne 1.1.2018 do 31.12.2020 nebo jakékoliv nároky z titulu bezdůvodného obohacení za Dlužníkem 3 ode dne 1.1.2018 do dne 31.12.2020, to vše včetně příslušenství.

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Společnosti k přímému prodeji za podmínek stanovených výběrovým řízením na prodej pohledávek z majetkové podstaty insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  MSPH 77 INS 19115 / 2018, jež tvoří přílohu této inzerce (dále jen „Podmínky“)

Insolvenční správce Společnosti upozorňuje, že výběrové řízení je rozděleno na dvě fázi, a to fázi indikační a následně fázi nabídkovou. V případě zájmů o nabytí pohledávek mohou zájemci podávat své indikace v rámci indikační fáze do 14.6.2021 (10:00 hod.). V rámci následující nabídkové fázi budou insolvenčním správcem Společnosti oslovování zejména zájemci, kteří podali indikaci v souladu s Podmínkami. Bližší informace o výběrovém řízení jsou stanoveny v Podmínkách, insolvenční správce Společností vyzývá zájemce, aby Podmínkám věnovali náležitou pozornost.

 

Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Výběrové řízení nemá ani charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!