Prodej spoluvlastnického podílu na rodinném domě a pozemcích, obec Smržov

Značka: KSHK 45 INS 131562/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.02.2021
02.04.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Josefa Pelikuse, nar. 12. 5. 1988, bytem Smržov 76, PSČ 503 03 (KSHK 45 INS 131562/2014).

Nabízeny k odkupu jsou spoluvlastnické podíly dlužníka o velikosti id. 1/3 na následujících nemovitých věcech:

 • pozemku parc. č. St. 167 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 166 m2, jehož nedílnou součástí je stavba č.p. 76 – rodinný dům,
 • pozemku parc. č. 173/54 – trvalý travní porost, o výměře 545 m2,

vše zapsáno na LV č. 134 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Josefa Pelikuse případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 31. března 2021 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Josef Pelikus“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci (tyto jsou prodávány jako celek). Výchozí nabídková minimální kupní cena odpovídá ceně dle znaleckého posudku za spoluvlastnický podíl dlužníka, tj. částce 932.000,- Kč. Nabídky však lze podávat i v nižší výši, nicméně v takovém případě bude nejvyšší nabídka, která bude činit méně než 932.000,- Kč, podléhat odsouhlasení ze strany zajištěného věřitele. Kupní smlouva pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: sasinova@ak-kt.cz.

Přílohy:            

-seznam nemovitostí na LV č. 134

-znalecký posudek

-fotografie


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!