Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích v k.ú. Pacov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

06.06.2024
30.06.2024

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovité věcí zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníků 1) Dalibora Šohaje, nar. 16.1.1977, bytem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, kores. adresou Babory 117, 394 68 Žirovnice a 2) Michaely Šohajové, nar. 26.10.1980, bytem Babory 117, 394 68 Žirovnice, proti nimž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSCB 26 INS 19523/2018. Předmětem prodeje je:

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/1, zahrada;

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/3, zahrada;

vše zapsáno na LV 694 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov, pro katastrální území a obec Pacov (dále jen „Nemovité věci“).

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž minimální cena činí:

– 10 000,- Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/1, zahrada;

– 50 700,- Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/3, zahrada;

Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 30.6.2024. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. ŠOHAJOVI – NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb.

Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-21.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

info@trustin.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!