Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích v k.ú. Pacov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

11.04.2024
30.06.2024

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovité věcí zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníků 1) Dalibora Šohaje, nar. 16.1.1977, bytem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, kores. adresou Babory 117, 394 68 Žirovnice a 2) Michaely Šohajové, nar. 26.10.1980, bytem Babory 117, 394 68 Žirovnice, proti nimž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSCB 26 INS 19523/2018. Předmětem prodeje je:

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 589/15, orná půda;

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 830/2, lesní pozemek;

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/1, zahrada;

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/3, zahrada;

vše zapsáno na LV 694 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov, pro katastrální území a obec Pacov (dále jen „Nemovité věci“).

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž minimální cena činí:

–  420 000,-Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 589/15, orná půda;

– 35 000,-Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 830/2, lesní pozemek;

– 10 000,- Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/1, zahrada;

– 50 700,- Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 880/3, zahrada;

Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 30.6.2024. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. ŠOHAJOVI – NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb.

Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-20.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

info@trustin.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!