PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH K. Ú. MĚCHOV, OBEC OTROČÍN

Značka: KSPH 60 INS 1940/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

07.05.2024
15.07.2024

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ

V Praze dne 07.05.2024

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22.02.2023 v řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 60 INS 1940 / 2023 rozhodl o úpadku dlužníků: Karel Sivák, dat. nar. 07.05.1984, r.č. 840507/0432, bytem Poděbradova 118/9, Lysá nad Labem, PSČ: 289 22 a Zdenka Siváková, dat. nar. 15.06.1986, r.č. 865615/1075, bytem Poděbradova 118/9, Lysá nad Labem, PSČ: 289 22 (dále jen jako „dlužníci“ či jednotlivě jako „dlužník„), přičemž rozhodl o řešení úpadku dlužníků oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej spoluvlastnických podílů dlužníků, a to za podmínek stanovených níže.

Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly dlužníků

položka soupisu č. 2, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60 na:

 • pozemku parc. č. 109/4, ostatní plocha o výměře 661 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 111/1, trvalý travní porost o celkové výměře 13 555 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 113/2, trvalý travní porost o výměře 9 653 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 386/6, orná půda o celkové výměře 31 337 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.
 • pozemku parc. č. 432/6, trvalý travní porost o výměře 4 549 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 510/11, trvalý travní porost o výměře 1 836 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 510/12, trvalý travní porost o výměře 289 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.

To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 42 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.;

položka soupisu č. 3, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60 na:

 • pozemku parc. č. St. 11 – zastavená plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 1 510 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 1096, ostatní plocha o celkové výměře 45 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.

To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 270 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.;

položka soupisu č. 4, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60 na:

 • pozemku parc. č. 92/9, trvalý travní porost o výměře 16 173 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 109/3, ostatní plocha o celkové výměře 363 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.

To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 287 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.;

položka soupisu č. 5, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60 na:

 • pozemku parc. č. 145/4, zahrada o výměře 28 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 145/5, trvalý travní porost o celkové výměře 80 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 783/1, trvalý travní porost o výměře 14 653 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 787/4, lesní pozemek o celkové výměře 6 393 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 807/2, trvalý travní porost o výměře 92 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 814/15, trvalý travní porost o celkové výměře 5 363 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.
 • pozemku parc. č. 817/1, trvalý travní porost o výměře 46 340 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 818, ostatní plocha o celkové výměře 629 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 819, trvalý travní porost o celkové výměře 4 032 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.
 • pozemku parc. č. 820, lesní pozemek o výměře 3 417 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 927/5, lesní pozemek o celkové výměře 1 276 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 927/6, lesní pozemek o výměře 270 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.
 • pozemku parc. č. 1097/1, vodní plocha o celkové výměře 491 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;

To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 298 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.;

položka soupisu č. 6, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60 na:

 • pozemku parc. č. 77, trvalý travní porost o výměře 1 613 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 82/3, ostatní plocha o celkové výměře 228 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 92/3, ostatní plocha o výměře 542 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov;
 • pozemku parc. č. 1017/1, ostatní plocha o celkové výměře 345 m2, v obci Otročín, k.ú. Měchov.

To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 299 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.;

(dále jen jako „Pozemky“ či jednotlivě jako „Pozemek“).

V souladu s usnesením, které vydal Krajský soud v Praze, č. j. KSPH 60 INS 1940/2023-B-26 ze dne 26.04.2024 insolvenční správce nabízí uvedené Pozemky nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemků.

Nabídky lze činit i jen na jeden z nabízených Pozemků. V případě učinění nabídky na celek je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivý Pozemek.

PODMÍNKY

 • Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne 15.7.2024 v 10:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „Nabídka“).

 

 • Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSPH 60 INS 1940 / 2023.

 

 • Nejnižší přípustnou Nabídkou je cena obvyklá uvedených nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku, která je pro všechny Pozemky celkem evidované na LV č. 42 ve výši 25 000,- Kč, na LV č. 270 ve výši 9 000,- Kč, na LV č. 287 ve výši 7 000,- Kč, na LV č. 298 ve výši 29 000,- Kč a na LV č. 299 ve výši 1 000,- Kč.

 

 • Ve své Nabídce uveďte:
  • identifikaci subjektu, který Nabídku činí;
  • výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případně pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek;
  • způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 

 • Termín pro podávání Nabídek je závazný. Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 • Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 15.7.2024 v 11:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 • Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

 

 • V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 • O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 • S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 • Veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví nemovitosti hradí kupující.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 • Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

 

 • Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

JUDr. Ing. Ivan Rott
ohlášený společník
ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.
insolvenční správce
Karel Sivák a Zdenka Siváková


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!