VYBAVENÍ KAVÁRNY

Značka: MSPH 60 INS 5889/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha 8, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

25.01.2021
15.02.2021

Insolvenční správce dlužnice Martiny Tůmové, sp. zn. MSPH 60 INS 5889/2019, nabízí k prodeji vybavení kavárny (viz. seznam vybavení bod 1.3. podmínek výběrového řízení). Prohlídky zboží nejsou z technických důvodů možné.

Nabídky k odkupu je nutné zaslat v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce na adresu Insolvenčního správce  G&V Administrators v.o.s., Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 2, 602 00 Brno do 15.2.2021 (včetně) do 16:00 hodin (SEČ) označené textem “NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VYBAVENÍ KAVÁRNY – NABÍDKA”. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Pokud Účastník podá nabídku na Předmět prodeje, musí nejpozději v den předcházející Dni pro podání Nabídky uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „58892019“ na účet zřízený Insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211270789/6800 (dále jen „účet Insolvenčního správce“), peněžitou jistotu ve výši 2 500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet Insolvenčního správce., jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!