Spoluvlastnické podíly na nemovitostech Kobylisy

Značka: MSPH 60 INS 5889/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

23.12.2020
25.01.2020

Insolvenční správce dlužnice Martiny Tůmové, sp. zn. MSPH 60 INS 5889/2019, nabízí k prodeji

 • spoluvlastnické podíly Dlužnice na následujících nemovitostech zapsaných Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v k.ú. Kobylisy:

a/ podíl o velikosti id. 93/100 na pozemku parc. č. 113/2 (dále též jen jako „Předmět prodeje a/“)

b/ podíl o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. 114/1 (dále též jen jako „Předmět prodeje b/“)

c/ podíl o velikosti id. 2/8 na pozemku parc. č. 114/2 (dále též jen jako „Předmět prodeje c/“)

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (G&V Administrators v.o.s., Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TŮMOVÁ – NABÍDKA“ do 25.1.2021 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do konce lhůty pro předkládání nabídek uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „58892019“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužnice u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211270789/6800, peněžitou jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!