Spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/5 na pozemku parc. č. 1276/11, ostatní plocha, KÚ 739961 Střítež u Kaplice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.

Značka: KSCB 28 INS 8369/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

11.02.2022
04.04.2022

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 8369/2021-B-8 ze dne 07.09.2021 bylo schváleno oddlužení dlužníka: Putschögl Martin, RČ: 780430/1362, IČ: 02328143, bytem/sídlem Střítež 1, 382 32 Střítež, a  Putschöglová Anna, RČ/IČ: 835927/1349, IČ: 04043367, bytem/sídlem , plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/5 na pozemku parc. č. 1276/11, ostatní plocha, KÚ 739961 Střítež u Kaplice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku

A/ zašlete svoji nabídku do 04.04.2022  (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena),

B/ ji osobně doručte do 04.04.2022 do 14:00 hod.,

v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – KSCB 28 INS 8369/2021 – Nabídka k odkoupení majetku dlužníka – spoluvlastnický podíl, na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha.

Obálky s nabídkami budou otevřeny Insolvenční správkyní dne 07.04.2022 ve 12:00 hod. v sídle Insolvenční správkyně. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku na koupi majetku, mají právo se otevírání obálek zúčastnit.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
 • jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené kupní ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 1. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž nabízená kupní cenu musí činit alespoň částku 7.000Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 14554-1776/2021 ze dne 25.08.2021 viz příloha.
 2. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.
 3. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 4. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 7. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 8. Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.
 9. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!