Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 v k.ú./obci Klimkovice

Značka: KSOS 31 INS 10803/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nerudova 262, Klimkovice, Česko

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

24.02.2022
27.06.2022

V insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 10803/2021 insolvenční správce dlužníka na podkladě usnesení shodného soudu č.j. KSOS 31 INS 10803/2021-B-13 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 o celkové výměře 174 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 1469, který je vedený pro obec a katastrální území Klimkovice.

Hodnota nemovitosti je odhadována na částku 90.300,- Kč, při které se vycházelo z tržní ceny parcely zjištěné z přílohou připojeného odhadu tržní ceny nemovitosti, jejíž polovina byla redukována o 30 % (v souladu se standardy při oceňování nemovitostí, kdy při ocenění majoritního podílu je užívána srážka z ceny podílu alespoň 20 %, u minoritního podílu minimálně 40 %, zatímco uvažovaný stav představuje podíly velikostně rovnocenné).

Insolvenční správce vyzývá případné zájemce o odkup spoluvlastnického podílu na nemovitosti k podání nabídek konkrétní kupní ceny.

Na nemovitosti váznou zástavní práva a omezení, která zanikají zpeněžením majetku v insolvenčním řízení.

Podmínky prodeje:

– shora uvedené předměty prodeje budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou,
– podaná nabídka bude vždy obsahovat: jméno, příjmení/obchodní firmu (a označení osoby, která za ni jedná), datum narození/IČ, adresa trvalého bydliště/sídla a nabízenou kupní cenu,
– úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
– zájemce není v úpadku, není osobou dlužníku blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), leda by nejpozději při uzavírání kupní smlouvy disponoval příslušným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení výjimky z uvedeného zákazu,
– zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti,
–zájemce se vzdá svého práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– zájemce souhlasí s výhradou práva insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, případně výzvu k podání nabídek opakovat za účelem dosažení nejvyšší nabídky.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného spoluvlastnického podílu zašlete svoji nabídku (obsahující jméno, příjmení/obchodní firmu s označením osoby, která za ni jedná, datum narození/IČ, adresu trvalého bydliště/sídla a nabídku kupní ceny) prostřednictvím e-mailu cihak@spory.org, a to nejpozději do 27. června 2022.

Kupní smlouvu bude možné uzavřít nejdříve poté, co uplyne minimální inzertní doba uvedená v připojeném usnesení uvedeného soudu, tj. nejdříve dne 27. června 2022.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!