spoluvlastnický podíl

Značka: 995092

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

18.05.2021
20.06.2021

Insolvenční správkyně dlužnice Ivany Janáčkové, nar. 5.6.1960, sp. zn. KSHK 40 INS 16047/2020, nabízí k prodeji:

 – spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 1/18 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 86 pro kat. území Kostelecká Lhota, a to pozemku parc. č. 306/38 o výměře 1140 m2, trvalý travní porost, a pozemku parc. č. 306/58 o výměře 137 m2, trvalý travní porost.

Zájemci nechť předloží nabídku insolvenční správkyni písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., se sídlem Sokolská třída 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu insolvence@akostrava.cz  a to nejpozději do 20.6.2021.

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, jehož nabídka bude splňovat podmínky stanovené pro prodej tohoto majetku a který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí na základě výzvy insolvenční správkyně v určené lhůtě před podpisem kupní smlouvy. Nabídka musí být současně odsouhlasena ze strany zajištěného věřitele.

Písemná nabídka, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodinný stav, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • uvedení výše kupní ceny

Podmínky prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy
 • nemovité věci kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje
 • insolvenční správkyně v postavení prodávajícího neponese žádnou odpovědnost za stav prodávaného majetku
 • veškeré výdaje spojené s převodem nemovitých věcí nese kupující
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!