SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/3 NA NEMOVITOSTECH V OBCI ZAVADILKA

Značka: KSPH 75 INS 11115/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Zavadilka, Jizbice

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

26.07.2022
15.11.2022

Insolvenční správce dlužníka Dušana Černého, sp. zn. KSPH 75 INS 11115/2018, nabízí k prodeji  spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 pozemku – stavební parcely o výměře 598 m2, jehož součástí je stavba domu v obci Zavadilka a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 pozemků o rozloze 569 m2, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím, zejména s podílem o velikosti 1/3 na vedlejších stavbách: garáže, kotelny a dřevníku, uhelny, chlívku u garáže a přístřešku v k.ú. Jizbice u Nymburka, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV č. 155 pro obec Jizbice a k.úz. Jizbice u Nymburka.

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (G&V Administrators, v.o.s., ohlášený společník Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZAVADILKA – NABÍDKA“ do 15.11.2022 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do konce lhůty pro předkládání nabídek uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „111152018“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u ČSOB, a.s. pod č. 304524014/0300, peněžitou jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

 

Cena dle znaleckého posudku 1 000 000,- Kč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!