Dům seniorů Nový Jičín

Značka: 017-05/2019

Cena: 28.800.000,- Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nový Jičín

Kraj: Celá ČR

Movité věciNehmotný majetek

27.09.2019
26.09.2020

Výzva

k podání nabídky k uzavření kupních smluv.

 

Podmínky výběrového řízení pro zpeněžování majetku z majetkové podstaty dlužníka:

 

PM Seniors s.r.o.

Jílová 1580/2, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 03901939

 

na který dne 15. 5. 2019 Krajský soud v Otravě prohlásil úpadek a na majetek dlužníka konkurs vedený pod čj. KSOS 39 INS 19379/2018

 

 

 1. Předmět prodeje

 

Nemovitý majetek:

 

Parcela č. 1539 o výměře 581 m2, zastavěná plocha a nádvoří – součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozeku p.č.: st. 1539, parcela 1709/1 o výměře 608 m2, zastavěná plocha a nádvoří – součástí je stavba: Nový Jičín, č.p. 2026, obč.vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1709/1, parcela č. 227/7 o výměře 2370 m2, ostatní plocha, parc. č. 227/35 o výměře 2370 m2, ostatní plocha, parc.č. 227/37 o výměře 123 m2, ostatní plocha vše zapsáno na LV 5136 katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín.

 

Movitý majetek:

Poř. č. Název Druh majetku Datum zapsání Hodnota majetku
m2 Soubor dveří a zárubní movitý majetek 03.09.2019 954 340,00
m1 Souhrný soupis vybavení domu pro seniory movitý majetek 12.08.2019 1 030 000,00
Celkem       1 984 340,- Kč

 

 

 

III. PODMÍNKY PRODEJE

 

 

K prodeji předmětných nemovitostí dojde přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce s tím, že se bude vycházet při stanovení prodejní ceny minimálně z ceny dle znaleckého posudku nemovitého majetku. Znalecký posudek č. 2692-42/19 zveřejněn v insolvenčním rejstříku oddíl B, ř. 11, dne 18.9.2019.

K prodeji předmětných movitých věcí dojde přímým prodejem mimo dražbu.

 

Zájemci si mohou prohlédnout majetek určený ke zpeněžení ve dvou termínech, a to:

 1. a) 1. termín: 10.2019 v 09:00 hod. sraz u nemovitosti
 2. b) 2. termín: 10.2019 v 09:00 hod. sraz u nemovitosti

 

 

Nabídky návrhu na uzavření kupních smluv je nutno zasílat pouze poštou doporučeně na adresu sídla insolvenčního správce:

Ing. Tomáš Poláček

Na Hradbách 18

702 00  Moravská Ostrava

 

a to v řádně zalepené a zapečetěné obálce označené „Výběrové řízení-PM Seniors s.r.o.NEOTEVÍRAT“. Ve výběrovém řízení bude přihlíženo pouze k těm písemným nabídkám, které budou podány k poštovní přepravě nejpozději do termínu 15. října 2019 (rozhodné je podací razítko pošty na obálce).

Návrhy na uzavření kupní smlouvy budou vyhodnoceny do termínu 31. října 2019.

 

 

IS je oprávněn ve spolupráci se zajištěným věřitelem odmítnout všechny předložené návrhy, nevybrat žádného zájemce nebo prodej zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

 

Účastníkem výběrového řízení může být fyzická i právnická osoba, která splňuje zákonné předpoklady tohoto účastenství, tj. není v insolvenčním řízení, není na ni podán insolvenční návrh.

Účastníkem výběrového řízení může být i subjekt, na který se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 insolvenčního zákona.

 

Nabídka musí obsahovat:

 • Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů.
 • Čestné prohlášení, že účastník splňuje podmínky stanovené zákonem (viz poznámka o insolvenčním řízení)
 • Nabídky musí být učiněna v českém jazyce.
 • Nabídka musí být datována a podepsána zájemcem.
 • Minimální nabídka v rámci výběrového řízení bude ve výši minimální kupní ceny stanovené znaleckým posudkem, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku, tedy minimálně částka 26.800.000,-Kč plus 2.000.000,-Kč movité věci).
 • Podaná nabídka musí být jasně rozdělena na část nemovitého majetku a část movitého majetku.

 

Otevírání obálek

Obálky budou otevřeny dne 29.10.2019 v 10:00 hodin v sídle a za účasti notáře JUDr. Josef Kawulok, Milíčova 1670/12, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.

Otevírání obálek budou přítomni:

 

Zajištěný věřitel – Česká spořitelna a.s.

Insolvenční správce – Ing. Tomáš Poláček

Notář – JUDr. Josef Kawulok

 

 

Nabídky, které nebudou splňovat náležitosti výše uvedené (řádná identifikace, nabídka kupní ceny, čestné prohlášení) budou z řízení vyřazeny.

 

Výběr výherce

 

Z výběrového řízení bude jako vítěz vybrán účastník, který učiní nabídku pro insolvenční řízení nejefektivnější s ohledem na výši učiněné nabídky, způsobu a časovém horizontu její úhrady.

Zajištěný věřitel má právo neudělit souhlas s prodejem, byť nejvyšší nabídce.

Účastníci, kteří nebyli vybrání, budou o tomto výsledku písemně informováni ve lhůtě tří dnů od otevření obálek.

 

 

III. NÁVRHY SMLUV

 

Zájemce, jehož nabídka byla vybrána (dále jen jako „kupující“), bude o tomto IS nebo jí pověřenou osobou, písemně vyrozuměn (dále jen „prodávající“).

 

 

 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cena za majetek musí být zaplacena při podpisu kupních smluv na účet určený k tomuto účelu zřízený.

 

Poplatky na zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí, poplatky na výmaz zástavních práv a daň z nabytí nemovitostí hradí kupující dle zákonných předpisů nad rámec kupní ceny a zároveň podá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Nemovitost se prodává v takovém stavu, v jakém je. Nemovitost je pojištěna IS.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.
 2. V rámci inzerce nabídek může prodávající zveřejnit další údaje a organizační pokyny související s realizací prodejů.
 3. IS je oprávněn po dohodě se zajištěným věřitelem odmítnout všechny předložené návrhy, nevybrat žádného zájemce nebo prodej zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Tomáš Poláček polacek@taxett.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!