Nemovitý majetek – bytová jednotka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hemerkova 1310/33, 040 23 Košice, Slovenská republika

Nemovité věci

20.02.2024
01.07.2024

Insolvenční správce dlužníka Dušana Čomora, r.č.: 650128/6055, bytem 678, 538 21 Slatiňany nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 28.11.2023:

 • podíl o velikosti 1/6 na nemovitém majetku na území Slovenské republiky, bytová jednotka č. 6 v budově č.p. 1310, vchod 33, na pozemku parc. č. 2930 s podílem na společenských částech domu a pozemku ve výši 1366/100000 v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko

 

Podmínky prodeje

 1. kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 01.07.2024 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 300.000,- Kč;
 3. úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568605/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;
 4. předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;
 5. každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

Inzerce

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, na webových stránkách www.burzaspravcu.cz a dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

Pravidla pro podání nabídek

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 01.07.2024, případně osobně doručit do 01.07.2024do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Dušana Čomora, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti

 1. výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 300.000,- Kč
 3. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 4. zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;
 5. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
 6. prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 7. náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující

Pravidla pro nakládání s nabídkami

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván druhý v pořadí.

Upozornění

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo uzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku

Prohlídka nabízeného majetku není možná.

 

JUDr. Jiřina Lužová

Insolvenční správce

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová

Se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 – Staré město

Telefon 222 327 902, mobil 777 302 320

E-mail ak@akluzova.cz

V Praze dne 21.05.2024


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiřina Lužová ak@akluzova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!