Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 170/67, orná půda,

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

03.11.2023
31.05.2024

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovité věcí zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra Lance, nar. 3.7.1978, trvale bytem U Lesoparku 743/9, 357 31 Horní Slavkov, proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.  KSPL 65 INS 19630/2021. Jedná se o:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 170/67, orná půda, v katastrálním území a obci Dolní Chvatliny, okres Kolín, zapsané u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na LV č. 72.

Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-24.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž minimální cena činí 1 265,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 10.12.2023. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. LANC– NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.

 

Informace o zadavateli

info@trustin.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!