PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH K.Ú. ČESKÁ A LELEKOVICE

Značka: KSBR 26 INS 3341 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Česká 67, 664 31 Česká, Czechia 7HJ5+2F Česká, Czechia Úvoz 312/30, 664 31 Lelekovice, Czechia 7HQ7+8P Lelekovice, Czechia Lelekovice 798, 664 31 Lelekovice, Czechia 7HV9+Q8 Lelekovice, Czechia 7HV9+WP Lelekovice, Czechia 7HW9+55 Lelekovice, Czechia 7HW9+7H Lelekovice, Czechia 7HX8+FG Lelekovice, Czechia

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.04.2022
15.08.2022

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ

V Praze dne 14.04.2022

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18.03.2021 v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 26 INS 3341 / 2021 rozhodl o úpadku dlužníků: Ing. Aleš Sehnal, dat. nar. 29.12.1965, r.č. 651229/0411, IČO: 12451312, bytem Husova 165/5, Brno, PSČ: 602 00 a Marta Sehnalová, dat. nar. 30.11.1975, r.č. 756130/3915, IČO: 76555224, bytem Křižkovského 111/25, Kuřim, PSČ: 664 34 (dále jen jako „dlužníci“ či jednotlivě jako „dlužník„), přičemž rozhodl o řešení úpadku dlužníků oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnických podílů dlužníků, a to za podmínek stanovených níže.

Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly dlužníků:

-položka soupisu č. 1, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 326 o celkové výměře 627 m2, druhem pozemku je zahrada. To vše zapsané na LV 57, kat. ú. Česká, obec Česká, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 2, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 525/24 o celkové výměře 1181 m2, druhem pozemku je zahrada. To vše zapsané na LV 57, kat. ú. Česká, obec Česká, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 3, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1244/3 o celkové výměře 46 m2, ostatní plocha. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 4, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1247/62 o celkové výměře 2182 m2, orná půda. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 5, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1247/63 o celkové výměře 1175 m2, orná půda. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 6, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1406/28 o celkové výměře 64 m2, ostatní plocha. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 7, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1406/29 o celkové výměře 61 m2, ostatní plocha. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 8, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1407/18 o celkové výměře 3017 m2, orná půda. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.;

-položka soupisu č. 9, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1407/19 o celkové výměře 1512 m2, orná půda. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.; a

-položka soupisu č. 10, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1409/10 o celkové výměře 1044 m2, orná půda. To vše zapsané na LV 147, v kat. ú. Lelekovice, obec Lelekovice, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov.

(dále jen jako „Pozemky“ či jednotlivě jako „Pozemek“).

V souladu s usnesením, které vydal Krajský soud v Brně, č. j. KSBR 26 INS 3341/2021-B-14 ze dne 12.04.2022 insolvenční správce nabízí uvedené Pozemky nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemků.

Nabídky lze činit i jen na jeden z nabízených Pozemků. V případě učinění nabídky na celek je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivý Pozemek.

PODMÍNKY

 • Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne 15.08.2022 v 15:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „Nabídka“).

 

 • Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSBR 26 INS 3341 / 2021.

 

 • Nejnižší přípustnou Nabídkou je cena obvyklá uvedených nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku, která je pro všechny pozemky celkem v kat. ú. Česká LV č. 57 ve výši 25.000,- Kč a pro všechny pozemky celkem v kat. ú. Lelekovice LV č. 147 ve výši 120 000,- Kč.

 

 • Ve své Nabídce uveďte:
  i. identifikaci subjektu, který Nabídku činí;
  ii. výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případně pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek;
  iii. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 

 • Termín pro podávání Nabídek je závazný; Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 • Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 15.08.2022 v 16:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 • Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

 

 • V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 • O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 • S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 • Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

 

 • Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

Mgr. Adam Buchta
ohlášený společník
ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.
insolvenční správce
Ing. Aleš Sehnal a Marta Sehnalová


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!