Prodej id 1/8 orné půdy+ostatní ploch/silnice v obci Zbiroh

Značka: KSPA 44 INS 6443/2018-A-25

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

17.01.2020
16.01.2021

Výzva k podávání nabídek na odkup nemovitého majetku

(Podmínky nabídkového řízení)

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích čj. KSPA 44 INS 6443/2018-A-25 ze dne 10. července 2018 byl zjištěn úpadek dlužníka: Milan Lenner, nar.: 5. 6. 1955, r.č.: 550605/2508, bytem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže a Jaroslava Lennerová, nar.: 24. 12. 1949, r.č.: 496224/070, IČ: 45516278 bytem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže (dále jen „Dlužníci“) a na majetek dlužníků byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem v tomto řízení byla ustanovena společnost EF Insolvence v.o.s. (dále jen „Správce“).

 

Insolvenčním správcem byla v tomto řízení ustanovena EF Insolvence v.o.s., IČO: 06344933, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78313 (dále jen „Insolvenční správce“). Usnesením KSCB 44 INS 11616/2018 ze dne 23. 7. 2018 schválil soud oddlužení Dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční soud vydal dne 13. 2. 2019 usnesení č.j. KSPA 44 INS 6443/2018-B-11, kterým udělil souhlas se zpeněžením Předmětu nabídkového řízení viz. níže, a to prodejem mimo dražbu. Usnesení č.j. KSPA 44 INS 6443/2018-B-11 ze dne 13. 3. 2020 viz. příloha.

Insolvenční správce nabízí k odkoupení z majetkové podstaty Dlužníků níže uvedené nemovitosti a účelem poptávkového řízení je vybrat zájemce, který předloží nejvyšší nabídku k uzavření kupní smlouvy na prodej majetku. Prodej těchto nemovitostí proběhne způsobem uvedeným v těchto podmínkách nabídkového řízení.

Předmět nabídky:

 

Předmětem nabídky jsou níže specifikované nemovitosti sepsané do majetkové podstaty dlužníků dne 31.8.2018.:

 • podíl ve výši 1/8 na pozemku parc. č. 1278, orná půda,
 • podíl ve výši 1/8 na pozemku parc. č. 1849/9, orná půda
 • podíll ve výši 1/8 na pozemku parc. č. 1928/16, ostatní plocha/silnice,

všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 432 vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro katastrální území 791504 Zbiroh, obec 560260 Zbiroh, které jsou ve vlastnictví paní Jaroslavy Lennerové. Veškeré tyto nemovitosti, resp. podíl ve výši 1/8 na těchto nemovitostech uvedených výše, jsou dále společně označovány jako „Nemovitosti“.

Insolvenční správce upozorňuje na skutečnost, že Nemovitosti mají dalšího podílového spoluvlastníka, který je oprávněn uplatnit své zákonné předkupní právo.

 

Podmínky podávání nabídek:

 • rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny za Nemovitosti;
 • nabídnutá kupní cena za Nemovitosti bude rovna nebo vyšší než minimální kupní cena ve výši 12 000,- Kč;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo jednat se 2 nabízejícími, kteří podali nejvyšší nabídky o zvýšení ceny za Nemovitosti;
 • nabídka nabízejícího nesmí být jakkoli podmíněná;
 • platnost nabídky nesmí být omezená méně než 60 dny;
 • nabízející bude o vyhodnocení jeho nabídky informován do 14 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyloučit nabídky osob, které dříve nesplnily závazky vůči Insolvenčnímu správci;
 • bude-li vybrána nabídka nabízejícího jako vítězná a rozhodne-li se Insolvenční správce uzavřít s nabízejícím kupní smlouvu, bude mezi Insolvenčním správcem a nabízejícím uzavřena kupní smlouva, jejíž obsah bude shodný s textem vzorové kupní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek nabídkového řízení s tím, že do kupní smlouvy bude doplněna specifikace kupujícího, datum vydání pokynu zajištěného věřitele, výše kupní ceny a případné textové úpravy vyplývající z toho, že Nemovitosti budou nabývány do společného jmění manželů;
 • nabízející je oprávněn do 5 dnů od okamžiku, kdy mu Insolvenční správce doručí oznámení o tom, že s ním uzavře kupní smlouvu, podat Insolvenčnímu správci připomínky k obsahu kupní smlouvy. Insolvenční správce je oprávněn, nikoliv však povinen tyto připomínky do kupní smlouvy zapracovat. V případě, že Insolvenční správce neakceptuje připomínky nabízejícího, je nabízející povinen uzavřít kupní smlouvu v podobě, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy v podobě, v níž Insolvenční správce případně některé připomínky nabízejícího akceptoval;
 • nabízející je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy jej Insolvenční správce vyzve k uzavření kupní smlouvy;

 

 • nabídka se předkládá v uzavřené obálce zřetelně označené „Zbiroh LV 432 – Nabídka na odkup Nemovitostí, NEOTVÍRAT“;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje změnu těchto podmínek, a to až do okamžiku uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k Nemovitostem;
 • nabízející nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat nabízejícího k odstranění drobných formálních vad nabídky;
 • nabízející nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky;
 • Insolvenční správce nebude zajišťovat žádné vyklízení, opravy, úpravy Nemovitostí.

Prohlídky:

Prohlídky Nemovitosti nebudou s ohledem na charakter předmětu prodeje nebudou prohlídky organizovány.

 

Lhůta pro podání nabídek:

 • nabídky se doručují prodávajícímu insolvenčnímu správci v písemné podobě na adresu jeho sídla EF Insolvence v.o.s., U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, 110 00 případně po předchozí domluvě s insolvenčním správcem osobně;
 • poslední den lhůty pro podání nabídek je 13.3. 2020 do 15:00 hodin;
 • rozhoduje datum doručení prodávajícímu Insolvenčnímu správci.

 

 

Nabídka musí obsahovat:

 • identifikační údaje týkající se osoby nabízejícího (jméno a příjmení či název společnosti, bydliště či sídlo, rodné číslo a datum narození nebo IČ a v případě fyzické osoby i číslo občanského průkazu a rodinný stav);
 • identifikaci Nemovitostí;
 • cenu, vyjádřenou alespoň číslem, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány;
 • řádně podepsané a datované Prohlášení nabízejícího, že akceptuje podmínky nabídkového řízení Insolvenčního správce ze dne 29.2. 2020 na prodej Nemovitostí z majetkové podstaty manželů: Milan Lenner, nar.: 5. 6. 1955, r.č.: 550605/2508, bytem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže a Jaroslava Lennerová, nar.: 24. 12. 1949, r.č.: 496224/070, IČ: 45516278 bytem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit;
 • nabídka musí být datována a řádně podepsána zájemcem či jeho zástupcem;
 • nabídka musí být předložena v českém jazyce.

 

V Praze dne 29.2. 2020

 

 

Za EF Insolvence v.o.s.

Mgr. Emil Fischer


Přílohy:

Informace o zadavateli

Emil Fischer office@ak-fischer.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!