Spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/4 v obci/k.ú. Věteřov

Značka: KSBR 45 INS 14975/2018

Cena: 260000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Věteřov, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

21.05.2021
28.05.2021

V insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 14975/2018 insolvenční správce dlužníka na podkladě usnesení shodného soudu č.j. KSBR 45 INS 14975/2018-B30 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku St. 83/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Věteřov č.p. 26 a spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku 55/2, zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 197, který je vedený pro obec a katastrální území Věteřov.

Cenu obvyklá spoluvlastnického podílu na nemovitosti byla připojeným znaleckým posudkem č. 13090-312/2021 ze dne 1. března 2021, který byl vypracovaný znaleckým ústavem XP invest, s.r.o., IČ: 28462572 zjištěna ve výši 260.000,- Kč.

Veškeré s majetkem související dostupné podrobnosti obsahuje připojený znalecký posudek. Je pravděpodobné, že ke spoluvlastnickému podílu bude uplatněno předkupní právo dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podmínky prodeje:

– shora uvedené předměty prodeje budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou,
– podaná nabídka bude vždy obsahovat: jméno, příjmení/obchodní firmu (a označení osoby, která za ni jedná), datum narození/IČ, adresa trvalého bydliště/sídla a nabízenou kupní cenu,
– úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
– zájemce není v úpadku, není osobou dlužníku blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), leda by nejpozději při uzavírání kupní smlouvy disponoval příslušným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení výjimky z uvedeného zákazu,
– zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti,
–zájemce se vzdá svého práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– zájemce souhlasí s výhradou práva insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, případně výzvu k podání nabídek opakovat (např. v případě shody).

V případě zájmu o odkup shora uvedeného spoluvlastnického podílu zašlete svoji nabídku (obsahující jméno, příjmení/obchodní firmu s označením osoby, která za ni jedná, datum narození/IČ, adresu trvalého bydliště/sídla a nabídku kupní ceny) prostřednictvím e-mailu cihak@spory.org, a to nejpozději do 28. května 2021.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!