VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY Z MAJETKU DLUŽNÍKA ENERGOSUN a.s., Mečová 358/8, Brno, IČO: 28386477

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciNemovité věci

30.01.2023
06.03.2023

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Okres Praha 4, IČ: 294 14 873, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném vůči dlužníkovi společnosti ENERGOSUN a.s. se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, IČ: 283 86 477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7423, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: KSBR 54 INS 27141/2015  tímto na základě pokynu zajištěného věřitele, kterým je Glory Daze Associated Ltd. (dříve Glory Daze Associated S.A.) reg.č. 217971, se sídlem 103 Sham, Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelly vyhlašuje veřejné výběrové řízení na výběr zájemce, na kterého budou za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci převedeny věci nemovité a movité Dlužníka.

 

Předmět prodeje:

Věci nemovité:

– pozemek p.č. 2092/7 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, evidovaná výměra 498 m2

– pozemek p.č. 2093/10 – orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 21824 m2

– pozemek p.č. 2435/3 – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 585 m2

– pozemek p.č. 2436/1 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, evidovaná výměra 5821 m2

– pozemek p.č. 2437 – ovocný sad, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 21995 m2

– pozemek p.č. 2438/1 – ovocný sad, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 118437 m2

– pozemek p.č. 2438/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, evidovaná výměra 94 m2

– pozemek p.č. 2438/3 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, evidovaná výměra 40 m2

– pozemek p.č. 2438/5 – ovocný sad, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 3643 m2

– pozemek p.č. 2438/6 – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 702 m2

– pozemek p.č. 2440 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, evidovaná výměra 1624 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Teplice, pro obec Bílina a k.ú. Bílina, na LV č. 7348.

Předmětem prodeje jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených věcí nemovitých v rozsahu, v jakém je Insolvenční správce byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t. j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

Věci movité:

Fotovoltaická elektrárna vč. přípojky, sloužící k výrobě elektřiny ze slunečního záření, nacházející se na pozemcích p.č. 2438/1, p.č. 2437, p.č. 2435/3, p.č. 2468 v k. ú. Bílina, včetně všech součástí a příslušenství sestávající se zejména z:

 

Oplocení

1 ks

Brány (dvoukřídlá brána 2 ks, branka 1 ks)

3 ks

Elektrický zabezpečovací systém

1 ks

Sloupy s infrazávorami

8 ks

Ústředna

2 ks

Elektronický ohradník

cca 1300 m

Makety kamer

16 ks

Rozvaděče NN 65 ks, rozvaděče NN v trafostanicích 7 ks

72 ks

Konstrukce pro panely (AL Hellios)

1 ks

Ochrana proti blesku

soubor

Předávací stanice

1 ks

Trafostanice pochozí 1 ks, trafostanice kompaktní 2 ks

3 ks

Transformátor 1 x 1 600, 2 x 1 000

3 ks

Rozvaděč VN (ABB)

4 ks

Monitoring

soubor

Náhradní pojistky

soubor

VN přípojka

soubor

Kabeláže

soubor

Rozvaděč řízení výkonu

1 ks

Ostatní příslušenství

soubor

Panely polykristalické

12 696 ks

 

Předmětem prodeje je stavba fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE)  včetně přípojky na vlastních pozemcích o celkové výměře 175.263m2, včetně přístupových cest, která se nachází v nezastavěné části obce Bílina, západně od obce.

 

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží přihlášku k účasti ve Výběrovém řízení spolu s nabídkou kupní ceny se všemi jejími přílohami ve lhůtě do 6. 3. 2023 14:00, tj. do Dne otevření Nabídek.

Přihláška s Nabídkou musí být opatřena podpisy osob oprávněných jednat jménem Uchazeče a musí být předložena písemně osobně na pobočce notáře JUDr. Ondřeje Demuta, notáře v Žatci, která se nachází na adrese Dvořákova 36, 438 01 Žatec, nebo doručena ve stanovené lhůtě na uvedenou pobočku Notáře doporučenou poštou.

Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa:            Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, PSČ 140 00

k rukám:         Mgr. Petr Matějka

Telefon:           608 240 013

E-mail:            matejka@administraceinsolvenci.cz

 

Seznam příloh:

Podmínky výběrového řízení

Příloha č. 1 – definice předmětu výběrového řízení

Příloha č. 2 – vzor přihlášky k účasti ve výběrovém řízení

Příloha č. 3 – vzor Nabídky kupní ceny, vzor čestného prohlášení

Příloha č. 4 – Kupní smlouva

 

O výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce každého ze zájemců následně informovat.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 15.04.2024 Celá ČR neuvedeno Kč Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!